Radni paketi

AGRIVOC projekat se sastoji od osam radnih paketa, uključujući četiri u području razvoja i po jednom u svim drugim područjima: diseminacija, eksploatacija, plan kvaliteta i upravljanje. Nazivi radnih paketa i njihov kratak opis su prikazani u nastavku.

Radni paket 1: Reforma kurikuluma strukovnih studijskih programa u oblasti poljoprivrede i proizvodnji hrane

Prvi radni paket bavi se reformom kurikuluma. Ima za cilj promenu opterećenja studenata i otvaranje prostora za uvođenje stručnog usavršavanja studenata u nastavne planove i programe, preoblikovanjem sadržaja tako da on odgovara potrebama poljoprivredno-prehrambenih delatnosti na tržištu rada. Unutar radnog paketa, partnerske institucije iz zemalja EU (Grčka) podeliće svoje najbolje prakse sa Srbijom i BiH vodeći ih kroz proces reforme kurikuluma. Na kraju tog procesa, pet studijskih programa u poljoprivredi i proizvodnji hrane na osnovnim studijama u osam institucija u Srbiji i BiH će biti spremno za dalje usvajanje i proces akreditacije.

Koordinator radnog paketa je Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija iz Šapca (VPSSA) i profesor Jovica Nikolovski (jovica.nikolovski51@gmail.com).

Radni paket 2: Poboljšanje metodike nastave i razvoj poduzetničkih kompetencije

Drugi radni paket se bavi poboljšanjem metodike nastave i razvojem poduzetničkih kompetencija. Ima za cilj opremanje nastavničkog-profesorskog kadra sa najboljim metodama podučavanja orijentisanim ka ishodima učenja. Naglasak je stavljen na interaktivnom i preduzetničkom učenju i obukama nastavnog-profesorskog kadra. EU partner (Slovačka) će dizajnirati plan seminara i obuka koje će dovesti do stvaranja poduzetničkog i okruženja orijentisanog ka rezultatima na visokoškolskim ustanovama u Srbiji i BiH.

Koordinator radnog paketa je Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (DBU) i profesor Ahmed Džubur (ahmed.dzubur@unmo.ba).

Radni paket 3: Razvoj strukovnih programa obuka za studente, osnivanje središta za obuku

Treći radni paket se bavi razvojem stručnog osposobljavanja i osnivanjem centara za obuku. Ovaj radni paket će doprineti reformi kurikuluma u smislu razvoja obuka za student koje će postati deo reformisanog programa. Partner iz EU (Mađarska) sa visokim ugledom u oblasti organizovanja stručnih obuka za studente u poljoprivredim i disciplinama proizvodnje hrane, će biti resurs za visokoškolske ustanove iz Srbije i BiH u procesu razvijanja programa obuka. Reformisani programi će tako biti obogaćeni komponentom strukovnih obuka, a centri za obuku će biti osnovani u svakoj zemlji korisnici.

Koordinator radnog paketa je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i profesor Miljan Cvetković (miljan.cvetkovic@agrofabl.org).

Radni paket 4: Implementacija reformisanih studijskih programa

Četvrti radni paket se zasniva na prethodna tri radna paketa. Pod uslovom da je reforma kurikuluma dovršena i programi akreditovani, okruženje poboljšano i stručno usavršavanje studenata čini sastavni deo reformisanog programa, nova generacija studenata će biti upisana na reformisanim studijskim programima unutar ovog radnog paketa.

Koordinator radnog paketa je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ) i profesor Saša Petrović (sasa_drpetrovic@open.telekom.rs).

Radni paket 5: Diseminacija rezultata

Peti radni paket se bavi diseminacijom rezultata projekta, osiguravanjem vidljivosti projekta i redovnim informisanjem stručne i šire javnosti. Koordinator ovog radnog paketa je Zapadnobalkanski institut WEBIN i Marko Stojanović (marko.stojanovic@wb-institute.org).

Radni paket 6: Održivost

Šesti radni paket osigurava održivost projektnih rezultata. Intenzivni tečajevi engleskog jezika će biti organizovani za nastavničko osoblje, reformisani programi će biti usvojeni i akreditova od strane upravnih organa. Financijska održivost strukovnog obrazovanja će biti ojačana. Koordinator ovog radnog paketa je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UES) i profesor Grujica Vico (vicogrujica@yahoo.com).

Radni paket 7: Osiguranje kvaliteta i monitoring

Sedmi radni paket se bavi osiguranjem kvaliteta u okviru projekta. Odbor za osiguranje kvaliteta i nadzor nad projektnim aktivnostima će se baviti ovim pitanjima, a projekat će imati i eksternu i internu evaluaciju. Koordinator radnog paketa je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ) i profesor Nebojša Zlatković (nebojsa.zlatkovic79@gmail.com).

Radni paket 8: Projektni menadžment

Osmi radni paket se bavi projektnim menadžmentom i nastoji da osigura odgovarajući koordinacioni i komunikacijski okvir za sprovođenje projekta. Unutar ovog radnog paketa biće osnovana projekta kancelarija kao i lokalne kancelarije pri svim partnerskim institucijama na projektu, a biće konstituisan i Upravni odbor projekta.

Koordinator radnog paketa je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ) i profesor Nebojša Zlatković (nebojsa.zlatkovic79@gmail.com).