Partneri

Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (UES)
Mr. Mirko KULINA
Prodekan za nauku i istraživanja
+387-65-942 388
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture (SUA)
Prof. Peter BIELIK
Rektor
+421376415518
Poljoprivredni institute Republike Srpske (AIRS)
Ms. Ivana TOŠIĆ
Istraživač
+387-51-303 112
Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac (VTSPO)
Mr. Miloš PURIĆ
Asistent
+381-64-498 25 04
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Agricultural University of Athens (AUA)
dr Nikolaos EMMANOUIL
Profesor
0030 693 6899 651
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac (VPSSA)
Mr. Jovica NIKOLOVSKI
Profesor
+381-63-259 731
Institut za krmno bilje Kruševac (IKB)
Mrs. Jasmina RADOVIĆ
Pomoćnica direktora zadužena za nauku
+381-64-87 59 007
Fakultet za biofarming Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd (FBF)
Mr. Tibor KÖNYVES
Asistent
+381-63-72 98 522
Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar / University of Szeged, Faculty of Agriculture (USZ)
dr Károly BODNÁR
Dekan
+36-30-2719603
Institu za stočarstvo Zemun (IAH)
Mr. Milan PETROVIĆ
Savetnik za nauku
+381-11-2670 121
Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje (VSVR)
Mrs. Gordana BOGDANOVIĆ
Zamenica direktora
+381-63-107 22 30
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL)
Mr. Miljan CVETKOVIĆ
Prodekan za međunarodnu saradnju
+387-51-312 390
Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar (DBU)
Mr. Ahmed DŽUBUR
Dekan
+387-36-571 613
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ)
Mr. Nebojša ZLATKOVIĆ
Professor
+381-69-87 02 551
ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT (WEBIN)
WEBIN je regionalna organizacija koja promoviše saradnju na Zapadnom Balkanu na putu Evropskih integracija. WEBIN je angažovan u oblastima socijalne i ekonomske politike sa fokusom na sektorske politike obrazovanja, zapošljavanja, javnog zdravlja i socijalne uključenosti uz promovisanje rodne ravnopravnosti i principa dobrog upravljanja. Misija WEBIN je da doprinosi integraciji u EU i održivom društvenom i ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana kroz istraživanja, edukaciju i kampanje zagovaranja. Vizija WEBIN je integrisan u EU i ekonomski osnažen region Zapadnog Balkana u kojem je znanje katalizator promena, saradnje i održivog društvenog i ekonomskog razvoja. WEBIN-ova postignuća doprinose jačanju građanskog društva i lokalnog ekonomskog razvoja. Aktivnosti WEBIN su usmerene na: građane Zapadnog Balkana u cilju unapređenja njihovog obrazovanja, svesti i učešća u procesima donošenja odluka; nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i drugim institucijama u cilju obezbeđivanja stručne podrške; EU institucijama radi konsultacija i razmene informacija; WEBIN funkcioniše u skladu sa principom održivog razvoja i pitanje zaštite životne sredine ugrađuje u svoje politike i aktivnosti. WEBIN je registrovan 2011. godine u Republici Srbiji kao udruženje u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima iz 2009. godine i ima sedište u Beogradu. Do 2013. godine zvaničan naziv WEBIN je bio Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar (WB-SEC).
Mr. Marko STOJANOVIĆ
Direktor za razvoj
+381-64-254 9608